Είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού και αναλαμβάνει την κατ’ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών για λογαριασμό και ως αντιπρόσωπος του δικαιούχου του εμπορεύματος.
Οι δασμολογικές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθορίζονται στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε.
Είναι η συλλογή με κωδικοποιημένο τρόπο των κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν στους δασμούς έναντι των τρίτων χωρών, στις αναστολές δασμών, στις δασμολογικές προτιμήσεις και ποσοστώσεις, στους δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς καθώς και στα άλλα μέτρα εμπορικής και αγροτικής πολιτικής της Ε.Ε. Οι κωδικοί Taric είναι δεκαψήφιοι .
Εννοούμε την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για τα εμπορεύματα όταν πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Στην δασμολογητέα αξία εκτός από την τιμολογιακή αξία προστίθενται στοιχεία όπως έξοδα μεταφοράς, ασφάλιστρα, προμήθειες, royalties κλπ μέχρι το λιμάνι εισαγωγής στην Κοινότητα.
Το καθεστώς της προσωρινής εναπόθεσης ξεκινά από την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος μιας χώρας, συνεχίζει με την κατάθεση στο τελωνείο του δηλωτικού των εμπορευμάτων και ολοκληρώνεται με την φορτοεκφόρτωση τους στις προσωρινές τελωνειακές αποθήκες.
Αποτελεί τμήμα του τελωνειακού εδάφους της χώρας, η οποία είναι χωρισμένη απο το λοιπό τελωνειακό έδαφος, με σκοπό τα εμπορεύματα που εισέρχονται σε αυτήν να μην υπόκεινται σε δασμούς, περιορισμούς και απαγορεύσεις για όσο χρόνο και αν παραμένουν εκεί. Δεν υπάρχουν τελωνειακες διατυπώσεις.
Είναι η είσοδος των εμπορευμάτων εξωτερικού από το τελωνείο της χώρας, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά, αφού πληρωθούν οι δασμοί και οι φόροι. Ο υπολογισμός των δασμών και των φόρων γίνεται με βάση την δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων. Σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και η ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εισαγωγής από το τελωνείο.
Είναι η έξοδος των εγχώριων ή τελωνισμένων αλλοδαπών προϊόντων μιας χώρας, τα οποία έχουν προορισμό την αγορά τους στο εξωτερικό με σκοπό την ανάλωση.Κύριο γνώρισμα της εξαγωγής είναι το γεγονός ότι δεν επιβάλλονται δασμοί ή άλλα τέλη στα εξαγώμενα εμπορεύματα έτσι ώστε να μην υπόκεινται σε καμία επιβάρυνση.
Πρόκειται για την προσωρινή εξαγωγή εμπορευμάτων προς επίδειξη σε έκθεση στο εξωτερικό ή προσωρινή χρήση τους και επανεισαγωγή τους.
Γίνεται όταν  καθορισμένα εμπορεύματα εισάγονται σε μια χώρα για ορισμένο σκοπό και χρόνο χωρίς την πληρωμή δασμών και φόρων με την υποχρέωση της επανεξαγωγής τους χωρίς καμμία μετατροπή.
Είναι μια Διεθνής Τελωνειακή Σύμβαση που υπογράφτηκε με σκοπό να απλοποιήσει τις εθνικές τελωνειακές διατυπώσεις των συμβεβλημένων κρατών για εμπορεύματα που προορίζονται να εξαχθούν προσωρινά σε συμβαλλόμενη τρίτη χώρα για ορισμένη χρήση και στη συνέχεια να επανεισαχθούν χωρίς τροποποίηση. Τέτοια εμπορεύματα είναι αυτά τα οποία που προορίζονται να παρουσιασθούν σε εκθέσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις παρόμοιου τύπου. Εκδίδεται από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και χορηγείται  σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις: Εκδίδεται μόνο εφ’όσον πρόκειται για προσωρινή εισαγωγή – εξαγωγή (επαγγελματικού, επιστημονικού, παιδαγωγικού και διαφημιστικού υλικού, εμπορικών δειγμάτων, ειδών για επίδειξη ή χρήση σε εκθέσεις, συνέδρια κλπ). Πρέπει να περιλαμβάνει εμπορεύματα που προορίζονται για ένα και μόνο σκοπό. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι γραμμένος σε ένα Βιομηχανικό Επιμελητήριο και να είναι ταμειακώς εντάξει.
Το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) επιτρέπει την εισαγωγή μη Ενωσιακών εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με σκοπό να υποβληθούν σε μια ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης (μεταποίησης) και στη συνέχεια να επανεξαχθούν ως μεταποιημένα προϊόντα σε τρίτες χώρες χωρίς την καταβολή δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων ή να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία με την καταβολή αυτών.
Το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση) επιτρέπει την προσωρινή εξαγωγή Ενωσιακών εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες με σκοπό την τελειοποίησή τους και στην συνέχεια την επανεισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων, έχοντας ως βάση για τον υπολογισμό της τελωνειακής οφειλής το κόστος των εργασιών τελειοποίησης που διενεργούνται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε.
Αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν παραχθεί με τη χρήση μη καταγόμενων υλών ή τα οποία έχουν εν μέρει υποστεί επεξεργασία στο εξωτερικό. Οι κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στις προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν κατάλογο ο οποίος καθορίζει, για κάθε προϊόν, τις απαιτούμενες επεξεργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στη χώρα εταίρο προκειμένου το προϊόν να θεωρηθεί καταγόμενο.
Αποτελεί τίτλο αναγνώρισης της διεθνούς οδικής κυκλοφορίας του εμπορεύματος που περιγράφεται σε αυτό και λειτουργεί ως θέση εγγύησης της μεταφοράς των εμπορευμάτων στο έδαφος κάθε χώρας που διέρχεται, μέχρι τον τελικό προορισμό. Αφορά τα μεταφερόμενα εμπορεύματα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που έχουν στην κατοχή τους Δελτίο TIR , δεν είναι υποχρεωμένα κατά την διέλευσή τους από τα μεθοριακά τελωνεία να καταθέσουν τελωνειακό παραστατικό, ούτε εγγύηση, παρά μόνο το αντίστοιχο Δελτίο.
Αριθμός EORI (Economic Operator Registration and Identification)

Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι στα πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. Από την στιγμή που χορηγείται ο αριθμός EORI σε έναν οικονομικό φορέα, ο συγκεκριμένος αριθμός θα χρησιμοποιείται από τον φορέα σε όλες τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές όλων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.

Η χρήση του αριθμού EORI διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν θεσμοθετηθεί με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) 648/2005 και τις Διατάξεις Εφαρμογής του (Κανονισμός (ΕΚ) 1875/2006) καθώς όλοι οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν άμεσα από τον αριθμό EORI που τους έχει χορηγηθεί προς χρήση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.