1. Ο εκτελωνισμός διενεργείται με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας κάθε κλάδου των ΕΔ, μετά από έγκαιρη προσκόμιση από τον ανάδοχο ή τον εκπρόσωπο του ή με αποστολή, μέσω της αρμόδιας Τράπεζας ή των υπηρεσιών των ΕΔ που βρίσκονται στο εξωτερικό, των σχετικών για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών.
2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται στο αρμόδιο Τελωνείο με τη φροντίδα της υπηρεσίας των ΕΔ που πραγματοποιεί την παραλαβή, και η οποία ζητά συγχρόνως τη χορήγηση αναστολής δασμών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Συμβουλίου Ε.Ε. αριθ. 150/2003 (Εφημ. E.K./L 25/30.1.2003) και τον εκτελωνισμό των ειδών. Μετά τον εκτελωνισμό τα είδη αποστέλλονται στην αρμόδια επιτροπή παραλαβών των ΕΔ για έλεγχο και σύνταξη των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης λήψης των παραπάνω φορτωτικών εγγράφων, ο εκτελωνισμός πραγματοποιείται με βάση αυτά που ισχύουν στην Ελληνική Νομοθεσία για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
4. Οι ποσότητες πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν με αναστολή δασμών και φόρων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για κατασκευή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ελλάδα, καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΑΕΕ με τη θεώρηση καταστάσεων πρώτων υλών, βάσει των οποίων η μεν Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής εκδίδει τις άδειες υπαγωγής στα ανασταλτικά καθεστώτα (Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο ή Ενεργητική Τελειοποίηση), τα δε Τελωνεία Εισαγωγής υπάγουν τις εισαγόμενες πρώτες ύλες στα εν λόγω καθεστώτα με βάση τις παραπάνω άδειες.